ETDV

Pēteris Apse-Apsītis

ieei_paa Docents, Dr.sc.ing.
Pēteris Apse-Apsītis
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 510.kabinets, Rīga
Tālrunis: ---
E-pasts: Peteris.Apse-Apsitis@rtu.lv
 
Pieņemšanas laiki:
---
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Bakalaura darbs
1. M. Mašlakovs Viedo elektroenerģiju skaitītāju parametru izpēte.
Intelligent electricity meter parameter research
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. R. Skutels .
.
Inženierprojekts
1. A. Brīdaks Portatīvo fotoelektrisko paneļu pārveidotāja izstrāde 28V līdzstrāvas tīklā.
.
2. M. Stunda Ātruma mērīšanas sistēma kamaniņu sporta starta rāviena simulatoram.
Velocity Measurement System for a Luge Sport Start-Pull Simulator
Maģistra darbs
1. K. Pūriņš Dažādas nozīmes apbūves elektroenerģijas uzskaites sistēmas modernizācijas izpēte.
A research on Electrical energy measurement systems update for various building types
2. K. Brālītis Attālinātie mērījumi bezkanālu siltumtīklu kontrolsistēmās.
Wireless measurements of ductless heating network monitoring systems
3. J. Magazeins Līdzstrāvas industriālo robotu enerģētiskā modeļa izstrāde un pārbaude.
DC Industrial Robot Electrical Model Development and Verification
4. R. Zīle Automatizētās kravas mašīnu komercapskates vagonu numuru norakstīšanas un atpazīšanas sistēmas izveide.
Development of automated cargo carriage number detecting system.
5. M. Bogdanovs Lifta piedziņas un vadības stenda enerģētisko parametru izpēte un laboratorijas metodiskā materiāla sagatavošana lekciju kursam..
Laboratory methodical material preparation and energy parameter research on elevator drive and control stand.
6. A. Ļvovs Nesinusoidālas maiņstrāvas divvirzienu enerģijas plūsmas parametru un komponentu reģistrācijas metožu izpēte.
Research of non-sinusoidal bi-directional AC power flow parameter and componenet registration methods
7. A. Čeirāns Hidroagregātu remontu veikšanas prognozēšana, balstoties uz vibrāciju monitoringa sistēmas mērījumu rezultātiem.
Prediction of hydroelectric set repairing, based on the results of measurements of vibration monitoring system
8. M. Stunda 28V līdzstrāvas tīkla divvirzienu pārveidotāja vadības sistēmas izpēte un izstrāde.
Research and Development of a Bidirectional Converter for a 28V DC Grid.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Bakalaura darbs
1. A. Brīdaks Saules paneļa un uzkrājēja izmantošana līdzstrāvas mikrotīklā.
Solar Panels and Energy Storage Usage in Direct Current Microgrid.
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. K. Freijs Eļļas līmeņa sensora izstrāde transformatoriem līdz 630 kW, transformatora tehniskā stāvokļa noteikšanai.
Oil Level Sensor Transformer Design Up to 630 kW, for The Determination of The Technical Condition of The Transformer.
Inženierprojekts
1. M. Lukaševičs Automatizēta SIA "Ošukalns" ražošanas teritorijas apgaismošanas sistēma.
Automated LTD "Ošukalns" Production Area's Lighting System.
Maģistra darbi
1. O. Bormanis Lokāla līdzsprieguma tīkla vadības sistēmas izstrāde.
Development of DC Microgrid Control System.
2. A. Paugurs Divvirzienu līdzstrāvas jaudas plūsmas emulatora izstrāde.
Development of a Bidirectional DC Power Flow Emulator.
3. J. Ancāns Ekstrūzijas iekārtas elektriskās piedziņas sistēmas modernizācija pielietojot soļu dzinēju.
Modernization of Extrusion Equipment Using Stepper Motor.
4. F. Suharevs Austi precīzas ultraskaņas urbjmašīnas automatizācijas iespēju izpēte.
Research of Highly Accurate Ultrasonic Drilling Machine Automation Opportunities.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2013./2014.m.g.:
Inženierprojekts
1. J. Ancāns Ekstrūzijas iekārtas elektriskās shēmas izveide.
Development of the Electrical Schematics for Extrusion Device.
Maģistra darbs (profesionālā)
1. V. Boroviks Kustības sensora izstrāde āra apgaismojuma vadībai uz digitālās kameras bāzes.
Digital Camera Based Motion Sensor Design for Outdoor Lighting Control.
2. S. Metlovs Centralizētu apgaismojuma vadības sistēmu izpēte un energoefektivitātes uzlabošanas risinājumu izstrāde pilsētas teritorijām.
Investigation of Centralized Lighting Control Systems and Development of Energy Efficiency Increasing Solutions for City Territory.
3. M. Kokins Sinhronā pazeminošā impulsa regulatora energoefektivitātes optimizācija.
Energy Efficiency Optimization of Synchronous Buck Converter.
4. E. Kuks Bezvadu vadības sistēmas izpēte LED gaismekļa centralizētai vadībai.
Investigation of Centralized Wirelessly Controlled System for LED Luminary.
5. K. Circenis Temperatūras monitoringa iekārtas izpēte un izstrāde siltuma zudumu noteikšanai.
Research and Development of Thermal Imaging Device for Heat Losses Monitoring.
6. U. Pušpurs Cilvēku skaitīšanas sistēmas sabiedriskajās un komerciālajās iestādēs un to realizācijas principu izpēte.
Research of Visitors Counting System in Public and Commercial Areas.