ETDV

Ivars Raņķis

ieei_ir Prof., Dr.habil.sc.ing.
Ivars Raņķis
 
Adrese: Āzenes iela 12/1 - 509.kabinets, Rīga
Tālrunis: +371 6 708 9917
E-pasts: rankis@eef.rtu.lv
 
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2015./2016.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. Z. Pētersons Lokveida 20 k V lauku sadales tīklu automātiskās sekcionēšanas pilnveidošana.
Improvement of the Countryside 20 k V Circular Distribution Grids Automatic Sectioning.
2. Brīvs Maiņstrāvas sprieguma stabilizatora izveide nelielām jaudām.
Inženierprojekts
1. A. Juvženko SIA Latrostrans datu apstrādes SCADA sistēmas modernizācija.
Modernization of Data Processing SCADA System for Ltd.
2. U. Špoģis Sistēmas izveide elektrisko strāvu mērīšanai Sadales Tīklos ar Rogowski spoles palīdzību.
Electrical Grids Enterprise on base of the Rogowski Coil.
3. A. Nazarenko Hidrauliskās preses automatizācijas sistēmas izveide.
Development of Automation System for a Hydraulic Press.
4. M. Soms Gudrās mājas automatizācijas sistēmas izveide Madonas novadā.
Development of Automation System of Smart House in Madona District.
Maģistra darbs
1. S. Skobeiko Nātrija augstspiediena gāzizlādes lampu intensitātes regulēšanas iespēju izpēte elektroenerģijas taupīšanas nolūkam.
Natrium high-pressure discharge lamp intensity regulation exploring the possibility of an electric power saving.
2. G. Lūsveris Naftas terminālu sūkņu staciju automatizācijas principi TPVAS sastāvā.
The Principles of Automation of Oil Pump Stations in Centralized Automation System Structure.
3. Brīvs Vienfāzes invertora ar virknes rezonanses ķēdi regulēšanas principi.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2014./2015.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. J. Francuzovs Laminācijas prešu automatizācija un tās realizācija.
Automation of Lamination Press and its Realization.
Maģistra darbs
1. J. Jeļjaševiča Rotējošo mašīnu daļējo izlāžu signālu spektra parametru ietekme uz diagnostikas kvalitāti.
The Impact of the Spectrum Parameters of Rotating Machine Partial Discharge Signals on Diagnostic Quality.
2. L. Nierliņa Siltumsūkņu sistēmas, to automatizācija un efektivitātes novērtējums.
Heat Pump Systems, its Automation and Estimation of Efficiency.
3. J. Bogomola Agroobjektu modernizācijas un automatizācijas iespējas izpēte un analīze.
Investigation and Analysis of Agricultural Objects Automation and Modernization Possibilities.
4. A. Redkins Uz mikrokontrollera bāzes veidotas PID regulācijas sistēmas izveide un izpēte.
Elaboration and Investigation of Microcontroller Based PID Regulation System.
5. D. Mihejevs Mazo HES efektivitātes paaugstināšanas automatizācijas sistēmu izpēte un realizācija.
Investigation and Realization of Automation Systems for Efficiency Increase of Small Hydro-energetic Power Plants.
6. A. Dambergs Elektronisko produktu testēšanas tehnoloģisko procesu automatizācijas iespēju izpēte un realizācija.
Research and Realization of the Automation Possibilities for Electronic Products Testing Processes.
Piedāvātās noslēguma darba tēmas 2013./2014.m.g.:
Bakalaura darbs ar projekta daļu
1. E. Alberts 2TE166 sērijas dīzeļlokomotīves elektriskā pārvada modernizācija, izmantojot maiņstrāvas elektrisko vilci.
Modernization of Electrical Transmission of the Diesel Locomotive 2TE116 using AC Traction Motors.
2. J. Jeļjaševiča Daļējo izlāžu diagnostika rotējošajās mašīnās.
Partial Discharge Diagnosis in Rotating Machines.
3. A. Pickainis Piedziņu vadības individualizētās automatizētās industriālās elektroiekārtas un to izveide.
Industrial Individualized Automated Electrical Equipment for Control of Drives and its Elaboration.
Inženierprojekts
1. E. Plaudis Kokmateriālu starpliku robota automatizācijas sistēmas izveide.
Elaboration of the Automation System of a Robot for Intersticks of Timber Products.
2. J. Bogomola Siltumnīcu apgaismošanas sistēmas automatizācija.
Automation of Lighting System of the Green-Houses
3. A. Redkins Tvertņu šuvju automatizētās metināšanas iekārtas izveide.
Elaboration of Automated Welding Machine for Seam Welding of Vessels
Maģistra darbs
1. D. Danga Maiņsprieguma patērētāju elektroapgādes problēmas līdzsprieguma mājsaimniecību tīklā.
Problems of Electrical Power Supply for AC Consumers of the DC Domestic Grid.
Maģistra darbs (profesionālā)
1. D. Veļikovs Reģenerācijas enerģijas uzkrājēja saistības ar maiņstrāvas tīklu izpēte.
Investigation of AC Grid Connection of Storage Device of Regenerated Energy.
2. J. Kuņiņecs Vadības un telekomunikācijas iekārtas elektrobarošanas sistēmas.
Power Supply Systems of Control and Telecommunication Devices.
3. R. Kurpnieks Dispečervadības sistēmas AS "Sadales tīkls" un to novērtējums.
Dispatcher Control Systems in AS "Sadales tīkls" and their Evaluation.
4. M. Gavrilovs Vēja turbīnu sinhrono ģeneratoru ierosmes sistēmu automatizācijas iespēju izpēte.
Research of Wind Turbines Synchronous Generators Excitation Systems Automation Possibilities.
5. A. Dambergs Elektronisko produktu testēšanas tehnoloģisko procesu automatizācijas iespēju izpēte un realizācija.
Research and Realization Automation Possibilities for Electronic Product Testing Processes.
6. J. Bukovskis Moderno automatizēto elektrotehnoloģiju pielietošanas iespējas atrakciju un izklaides iekārtās.
The use of Modern Automated Electro-technologies in Amusement Rides.